Úhrada príspevkov za dochádzku

 

Výšku príspevku určuje zriaďovateľ v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a v zmysle všeobecne záväzného nariadenia č. 399/2012 nasledovne:

- výška príspevku od 1.9.2014 je 15 eur mesačne za dieťa vo veku nad 3 roky

- výška príspevku od 1.9.2014 je 50 eur mesačne za dieťa vo veku do 3 rokov ( v mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 3 roky platí 50 eur)

 

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

 

Príspevok na stravovanie dieťaťa a príspevok na režijné náklady vzniknuté v ŠJ

 

Výška úhrady : 1,27 eur    (0,30 eura desiata, 0,72 eura obed, 0,25 eura olovrant)

Režijné náklady:   0,20 eura/obed

                        

Termín úhrady je do 15. v mesiaci.