Materská škola podporuje celkový rozvoj osobnosti dieťaťa v oblasti telesnej, intelektuálnej, sociálno-emocionálnej, estetickej ako i rozvoj kompetencií a zručností dieťaťa. Pripravuje dieťa na ďalšie vzdelávanie, na život v spoločnosti, pričom zohľadňuje individuálne a vekové osobitosti detí.

      Predprimárna výchova v MŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu Malý Trnavčan objavuje (ďalej len ŠkVP), ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0. V ŠkVP je rozpracovaný obsah výchovy a vzdelávania, ciele a organizačné formy predprimárneho vzdelávania.

 

Predprimárna výchova a vzdelávanie v MŠ je doplnená o:

- pohybovú výchovu / v Mestskej hale Družba/

- predplaveckú prípravu  

- korčuľovanie

- anglický jazyk /podľa záujmu rodičov/

 

V MŠ je zabezpečená aj individuálna logopedická činnosť, ktorú vykonáva logopédka zo zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva.

 

 

 DENNÝ   PORIADOK

 

- vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy a ďalších   činností, zabezpečujúcich plynulý, globálny  rozvoj dieťaťa.

6.15

 • otvorenie MŠ, schádzanie detí
 • hry a hrové činnosti podľa voľby detí, navodené, priamo i nepriamo usmerňované, skupinové edukačné aktivity
 • ranný kruh – rozhovory, diskusia, hra s prosociálnym zameraním
 • hygiena
 • pohybové a relaxačné cvičenia
 • hygiena, desiata - stolovanie, hygiena
 •  edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď., aktivity realizované formou hry (ich edukačný zámer korešponduje so ŠkVP a ŠVP), centrá aktivít

10.00

 • pitný režim, príprava na pobyt vonku
 • pobyt vonku realizovaný na školskom dvore /zmysluplné aktivity/
 • vycházka s výchovno-vzdelávacím zameraním  (pohybovým, environmentálnym, dopravným, ekologickým atď.),

11.30

 • hygiena, obed – stolovanie, hygiena,
 •  odpočinok (min. 1/2 hod.) ,  literárne chvíľky, počúvanie relaxačnej hudby, (individuálny prístup k deťom nepociťujúcim potrebu spánku, plnohodnotná náhradná činnosť – tiché hry, kreslenie, pracovné listy)

14.30

 • hygiena, olovrant – stolovanie, hygiena
 •  hry a hrové činnosti do odchodu detí domov (podľa priania a predstáv detí,  navodené,  priamo i nepriamo usmernené), individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity, edukačné aktivity, individuálne jazykové chvilky,  hodnotenie dňa,  opakovacie chvíľky

 

 

Pri striedaní denných činností rešpektujeme:

 • pravidelnosť poskytnúť podmienky a priestor na spontánnu hru, edukačnú aktivitu, pobyt vonku a zabezpečiť ich pravidelné opakovanie atď.), prirodzene, v súčasnej dobe je už prekonaný názor, že všetky organizačné formy budú v presne stanovenom čase ako aj s presným časovým vymedzením.
 • dôslednosť umožniť dokončiť hru, príp. presunúť ju vytvorením podmienok na neskorší čas, dokončiť výchovno-vzdelávaciu činnosť,  viesť deti dôsledne  avšak citlivo k dodržiavaniu pravidiel slušného správania v akejkoľvek situácii.
 • optimálny biorytmus umožniť pravidelnosť v činnostiach zabezpečujúcich životosprávu a odpočinku.
 • bezstresové prostredie nenáhliť sa v realizácii hier a iných výchovno-vzdelávacích činností, znížiť hlučnosť v triede – používať primeranú hlasovú intenzitu bez zvyšovania hlasu, s optimálnou hlasovou moduláciou, primeranými neverbálnymi prejavmi.

 

 

       Vieš, čo ťa čaká v našej materskej škole?

 

Svet farieb, hier, fantázie,
absolútnej dôvery a bezpečnosti.
Svet radostí i starostí so zvládnutím
prvých povinností a krôčikov k dospelosti.

 

     Keď prídeš s mamičkou alebo s ockom k nám do materskej školy, bude na Teba čakať a tešiť sa pani učiteľka. Pani učiteľka je Tvoja kamarátka, a preto jej môžeš povedať všetko, čo sa Ti páči, ale aj to, čo sa Ti nepáči a čo Ťa bolí. Do materskej školy príde veľa detí, a preto sa nemusíš báť, že tam budeš sám. Môžeš si nájsť veľa nových kamarátov, s ktorými sa budeš hrať. Prídeš do triedy a uvidíš tam veľa hračiek: bábiky, autá, kocky, skladačky, lopty, kočíky a veľa iných. Sú pre všetky deti. Aby si bol šikovný a zdravý, pani učiteľka pre vás všetkých pripraví krásne hry a tiež si zacvičíš. V materskej škole sa naučíš veľa nového a všetko, čo má správny škôlkár vedieť. Naučíš sa pekné básničky a pesničky, ktoré môžeš recitovať, či zaspievať svojej mamičke a ockovi. Každý deň pôjdeš na prechádzku. Budeš sa hrať aj na školskom dvore, sú tam preliezky, šmykľavky, pieskovisko. Keď pôjdeš von príde k Tebe a Tvojim kamarátom druhá pani učiteľka. Aj ona sa na Teba veľmi teší. Chutné a zdravé jedlo u nás pripravujú tety kuchárky a o čistotu sa starajú tety upratovačky. Po obede Ti pani učiteľka prečíta rozprávku, aby si si mohol dobre oddýchnuť a pospinkať. Keď sa zobudíš naješ sa, potom sa budeme spolu rozprávať a hrať sa, až kým nepríde mamička alebo ocko pre Teba. Všetko, čo si zažil v materskej škole, im môžeš potom porozprávať.

 

Prevádzka materskej školy je od 615 hod do 1615 hod.